Anglesey (Wylfa 2)

show on Google Map
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Wylfa
Type Gas Cooled Reactor
Start of operation 1971
Shutdown 2015
Gross output [MW] 540

Newsfeed

Dec 19, 2017 Chemiewikibm: update
Sep 23, 2017 Dragonlord73: Korrektur
Sep 22, 2017 Dragonlord73: Korrektur
Jan 20, 2017 Boshomi: 1 externer Link geändert
Jan 15, 2017 Flominator: /* Einleitung */ linkfix
Jan 15, 2017 Flominator: Kosmetik
Jun 24, 2016 Holger1974 am 24. Juni 2016 um 12:14 Uhr
Jun 24, 2016 Holger1974 am 24. Juni 2016 um 12:13 Uhr
Jun 24, 2016 Holger1974 am 24. Juni 2016 um 12:13 Uhr
Jan 26, 2016 HRoestTypo: Tippfehler entfernt: lezter => letzter

Source of news headers: de.wikipedia.org