Berkeley (Berkeley 1)

auf Google-Karte zeigen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Berkeley
Typ Gasgekühlter Graphitreaktor
Inbetriebnahme 1962
Abschaltung 1989
Bruttoleistung [MW] 166

Newsfeed

08.01.2022 Derkoenig: Quelle wird trotzdem benötigt
02.01.2022 A1000 am 2. Januar 2022 um 17:13 Uhr
02.01.2022 A1000 am 2. Januar 2022 um 17:13 Uhr
02.01.2022 A1000: -toter link geloescht
02.01.2022 Derkoenig: Botmarkierung geprüft; Formatierung
02.01.2022 A1000: +refupdate
02.01.2022 A1000: /* Geschichte */
02.01.2022 A1000: /* Quellen */
02.01.2022 A1000: +linkok
02.01.2022 A1000: +linkok

Quelle der Newsüberschriften: de.wikipedia.org