Berkeley (Berkeley 2)

show on Google Map
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Berkeley
Type Gas Cooled Reactor
Start of operation 1962
Shutdown 1988
Gross output [MW] 166

Newsfeed

Jan 8, 2022 Derkoenig: Quelle wird trotzdem benötigt
Jan 2, 2022 A1000 am 2. Januar 2022 um 17:13 Uhr
Jan 2, 2022 A1000 am 2. Januar 2022 um 17:13 Uhr
Jan 2, 2022 A1000: -toter link geloescht
Jan 2, 2022 Derkoenig: Botmarkierung geprüft; Formatierung
Jan 2, 2022 A1000: +refupdate
Jan 2, 2022 A1000: /* Geschichte */
Jan 2, 2022 A1000: /* Quellen */
Jan 2, 2022 A1000: +linkok
Jan 2, 2022 A1000: +linkok

Source of news headers: de.wikipedia.org