Bohunice (EBO 2)

show on Google Map
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice
Type Water-Water Energetic Reactor
Start of operation 1980
Shutdown 2008
Gross output [MW] 440

Newsfeed

Mar 15, 2021 Aka: Halbgeviertstrich, Kleinkram
Mar 15, 2021 Hapebalf: Bild getauscht, mehr Kraftwerk, weniger Kühltürme
Mar 15, 2021 Hapebalf: /* Bohunice V1 */ Abschnitt zusammengefasst + Wiki-Links
Mar 15, 2021 Hapebalf: /* Bohunice V1 */ IAEA Sicherheitsüberprüfungen ergänzt
Mar 10, 2021 Kabelschmidt: Link
May 2, 2020 Video2005: Stilllegung betraf nur einen Block; tippo
Apr 19, 2020 S.K.: {{CELEX}}; WP:DK
Apr 6, 2020 Tatranec603: /* Bohunice A1 */
Apr 1, 2020 Trustable: stil
Jan 27, 2020 Invisigoth67: form

Source of news headers: de.wikipedia.org